Статут Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціації міст України"

Версія для друкуВерсія для друку

редакція, схвалена Загальними зборами АМУ 23 січня 2016 року 

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» (далі – Асоціація) є добровільним неприбутковим об'єднанням міських рад, що створене ними з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» перейменована рішенням Загальних зборів від 20 липня 2009 року із «Асоціації міст України та громад» (рішення Загальних зборів від 5 грудня 2002 року), яка була перейменована із «Асоціації міст України» (рішення Загальних зборів від 29 січня 1999 року), яка була перейменована рішенням Загальних зборів від 11 червня 1998 року із «Асоціації рад народних депутатів міст України базового рівня», утвореної 26 червня 1992 року. Зміни до статуту Асоціації міст України та громад внесені рішенням Загальних зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування-членів Асоціації від 20 липня 2009 року на виконання Прикінцевих положень Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування".

Асоціація поширює свою діяльність на всю територію України як через членів Асоціації, її органи управління, так і через регіональні відділення, що об'єднують членів Асоціації в Автономній Республіці Крим, та областях.

1.2. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості і публічності, позапартійності.

1.3. В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законами України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейською Хартією місцевого самоврядування, іншим законодавством України та цим Статутом, а також рішеннями, прийнятими органами управління Асоціації, в межах своїх повноважень.

1.4. Взаємовідносини Асоціації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими організаціями України будуються на принципах рівноправності і взаємоповаги відповідно до вимог Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» та на підставі угод про співпрацю, які не суперечать чинному законодавству.

1.5. Створення в Асоціації фракцій за політичними ознаками не допускається.

1.6. Назва Асоціації повна:

- українською мовою: Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»;

- російською мовою: Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины»;

- англійською мовою: All-Ukrainian Association of Local Governments "Association of Ukrainian Cities".

Назва Асоціації скорочена:

- українською мовою: АМУ;

- російською мовою: АГУ;

- англійською мовою: АUC.

1.7. Асоціація є юридичною особою, має свою печатку з зображенням символіки, власним найменуванням, штампи, та інші реквізити, зразки яких затверджуються в установленому законодавством порядку.

Місцезнаходження Асоціації є: м. Київ, 01001, вул. Еспланадна,4, офіс 707-712.

1.8. Асоціація має свою символіку, використання якої без її дозволу забороняється.

Стаття 2. Мета та завдання Асоціації

2.1. Метою Асоціації є покращення якості життя в територіальних громадах шляхом вирішення таких завдань:

1) утвердження демократичних принципів в системі управління територіями;

2) захист конституційного права територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування;

3) сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;

4) сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад;

5) поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування;

6) сприяння місцевому економічному розвитку як процесу стратегічного партнерства місцевої влади, бізнесу та громади;

7) створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування;

8) захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в  органах  державної влади;

9) організація обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;

10) надання консультативно-методичної  і практичної допомоги органам місцевого самоврядування;

11) здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та культурних потреб територіальних громад;

12) налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування.

Асоціація вирішує й інші завдання в межах чинного законодавства.

2.2. В процесі реалізації своєї мети і завдань, Асоціація не втручається в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 3. Повноваження Асоціації

На виконання статутних завдань Асоціація здійснює такі повноваження:

1) об'єднує зусилля органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних інтересів відповідних територіальних громад, розв'язання спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;

2) розробляє та подає органам державної влади пропозиції щодо розвитку місцевого самоврядування, які підлягають обов'язковому розгляду у порядку, встановленому законодавством;

3) надає методичну, правову та інформаційну допомогу органам місцевого самоврядування – членам Асоціації у здійсненні ними своїх повноважень;

4) сприяє підвищенню ефективності підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, підвищенню їх кваліфікації;

5) узагальнює та поширює досвід діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного та культурного розвитку;

6) сприяє органам місцевого самоврядування – членам Асоціації у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;

7) засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність;

8) готує пропозиції щодо структури та штату виконавчих органів відповідних місцевих рад, а також умов оплати праці їх працівників;

9) готує пропозиції щодо типових (примірних) статутів територіальних громад, положень про виконавчі органи відповідних місцевих рад, органи самоорганізації населення;

10) обстоює інтереси територіальних громад за зверненням органів місцевого самоврядування, які не є членами Асоціації, із суспільно важливих питань;

11) бере участь у роботі консультативно-дорадчого органу з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України;

12) готує висновки до проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;

13) готує та подає до Міністерства фінансів України пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України в частині, що стосується показників місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів;

14) бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм щодо розвитку регіонів, проектів та програм місцевого і регіонального розвитку;

15) представляє і захищає місцеві та регіональні інтереси органів місцевого самоврядування при прийнятті органами державної влади рішень щодо соціально-економічного та культурного розвитку територій;

16) здійснює інформаційну, аналітичну, консультативну та навчально-методичну діяльність у сфері місцевого економічного розвитку;

17) організовує або бере участь в організації та проведенні загальнонаціональних конкурсів на кращий проект чи програму місцевого і регіонального розвитку;

18) сприяє методичному забезпеченню навчання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, спеціалістів, які працюють у системі місцевого самоврядування, та підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування;

19) готує пропозиції до Положення про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування;

20) здійснює інші повноваження в межах чинного законодавства.

Стаття 4. Члени Асоціації, їх права та обов'язки

4.1. Членами Асоціації можуть бути міські ради, а також місцеві асоціації органів місцевого самоврядування зазначеного рівня, які дотримуються положень цього Статуту, сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутних завдань.

Членами Асоціації можуть стати також і органи місцевого самоврядування іншого рівня (районні у містах, селищні, сільські ради) у разі прийняття ними відповідного рішення.

У діяльності Асоціації можуть брати участь місцеві асоціації, як колективні члени у порядку та формах, визначених цим Статутом та статутом місцевої асоціації.

4.2. Членство в Асоціації є добровільним.

Відповідна місцева рада вступає в Асоціацію на підставі власного рішення.

Місцева асоціація органів місцевого самоврядування вступає в Асоціацію (на правах колективного члена) на підставі рішення її вищого органу управління, яке приймається у порядку визначеному статутом цієї асоціації.

Для розгляду Правлінням Асоціації питання щодо прийняття у члени Асоціації відповідна рада, місцева асоціація надає своє рішення про вступ до Асоціації.

4.3. Усі члени Асоціації, в тому числі і колективні, у прийнятті рішень Асоціацією мають право одного вирішального голосу.

4.4. Члени Асоціації, які протягом 2-х років не дотримуються вимог щодо сплати членських внесків, втрачають право обирати та бути обраними до складу органів управління Асоціації до сплати заборгованості.

Члени Асоціації, які протягом 3-х років не дотримуються вимог щодо сплати членських внесків та виконання інших статутних обов’язків, можуть бути виключені з членів Асоціації за рішенням  Загальних зборів (конференції) Асоціації.

4.5. Прийом у члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації.

4.6. Права і обов’язки членів Асоціації:

4.6.1. Члени Асоціації мають право:

1) вносити на обговорення Загальних зборів (конференції) та інших органів управління Асоціації проекти документів, брати участь у підготовці рішень Асоціації та її органів управління з усіх питань діяльності Асоціації;

2) одержувати від Асоціації методичну, організаційну, правову допомогу в межах, її статутних завдань та повноважень;

3) обирати та бути обраними до складу органів управління Асоціації;

4) отримувати інформацію про діяльність органів управління Асоціації, безкоштовно користуватися інформаційно-довідковими послугами виконавчої дирекції Асоціації.

5) входити до складу офіційних делегацій Асоціації та бути уповноваженими виступати від імені Асоціації та її органів управління.

6) вийти зіскладу Асоціації за умови виконання зобов’язань, що випливають з членства в Асоціації.

4.6.2. Члени Асоціації зобов’язані:

1) дотримуватись Статуту Асоціації;

2) виконувати рішення органів управління Асоціації в межах своїх повноважень;

3) сплачувати вступний та щорічні членські внески;

4) брати участь у досягненні мети і завдань Асоціації;

5) надавати інформаційні та статистичні матеріали органам управління Асоціації, які необхідні для виконання статутних завдань Асоціації.

6) повідомити Правління Асоціації про вихід з членів Асоціації у разі прийняття відповідною радою або місцевою асоціацією такого рішення.

4.7. Представництво члена Асоціації в її органах управління здійснює відповідний голова або інша особа, уповноважена відповідною радою.

Представництво місцевих асоціацій – колективних членів Асоціації здійснюється особою, уповноваженою їх органами управління.

Представництво Асоціації в органах державної влади, інших організаціях та установах, в тому числі міжнародних, здійснюється Головою Асоціації, головами палат Асоціації, головами комітетів Правління Асоціації, Виконавчим директором або іншою особою за їх дорученням.

4.8. Члени Асоціації залежно від статусу об’єднуються в палати:

1) Палата міських громад великих міст об’єднує міські ради міст – обласних центрів та об’єднаних громад з чисельністю виборців більше 90 тис. осіб;

2) Палата міських громад середніх міст об’єднує міські ради  міст обласного значення та об’єднаних громад;

3) Палата міських громад малих міст об’єднує міські ради міст районного значення та об’єднаних громад;

4) Палата селищних та сільських громад та їх об’єднань об’єднує селищні та сільські ради.

4.9. Припинення членства в Асоціації відбувається шляхом:

1) виходу з членів Асоціації за рішенням відповідної ради, місцевої асоціації, що оформлюється рішенням Правління Асоціації;

2) виключення з членів за рішенням Загальних зборів (Конференції) Асоціації.

Членство в Асоціації припиняється з моменту прийняття рішення відповідною радою або Загальними зборами (Конференцією) Асоціації.

Стаття 5. Органи управління Асоціації

5.1. Органами управління Асоціації є:

1) Загальні збори (Конференція делегатів уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації, обраних на зборах РВ АМУ згідно з рішенням Правління Асоціації про представництво, та представників колективних членів Асоціації, далі: Конференція) уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації;

2) Правління Асоціації;

3) Президія Правління Асоціації;

4) Виконавча дирекція Асоціації.

Контрольним органом Асоціації є Ревізійна комісія Асоціації.

5.2. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори (Конференція) уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації (далі – Загальні збори (Конференція) Асоціації).

5.2.1. Загальні збори (Конференція) Асоціації скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання чергових Загальних зборів (Конференції) Асоціації приймається Правлінням Асоціації, а позачергових – Правлінням Асоціації, Президією Асоціації або на вимогу не менше однієї третини членів Асоціації.

Рішення щодо представництва уповноважених представників органів місцевого самоврядування на Загальних зборах (Конференції) Асоціації приймається Правлінням Асоціації.

Рішення Правління чи Президії Асоціації про скликання Загальних зборів (Конференції) Асоціації із зазначенням проекту порядку денного доводиться членам Асоціації, не пізніше як за два тижні до дати проведення Загальних зборів Конференції).

5.2.2. Загальні збори (Конференція) Асоціації:

1) затверджують Статут Асоціації, вносять до нього зміни;

2) затверджують порядок денний Загальних зборів (Конференції) Асоціації;

3) визначають основні напрями діяльності Асоціації, розглядають і затверджують довгострокові програми діяльності Асоціації;

4) приймають рішення про виключення із членів Асоціації;

5) затверджують рішення Правління про утворення (ліквідацію) Виконавчої дирекції Асоціації, регіональних відділень, секцій, спілок Асоціації;

6) формують Правління Асоціації;

7) обирають Голову Асоціації та достроково припиняють його повноваження;

8) обирають Ревізійну комісію Асоціації та її голову;

9) розглядають та затверджують звіти Правління та Ревізійної комісії Асоціації;

10) затверджують порядок розрахунку та сплати вступного та членських внесків;

11) затверджують річний бюджет Асоціації;

12) приймають рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації;

13) приймають рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації, у тому числі тих, що віднесені Статутом Асоціації до відання Правління Асоціації або Виконавчої дирекції Асоціації.

5.2.3 Загальні збори (Конференція) Асоціації є повноважними за умови участі в них більше половини уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів Асоціації від загального числа членів Асоціації (більше половини обраних делегатів Конференції).

5.2.4. Засідання Загальних зборів (Конференції) Асоціації проводяться відкрито.

5.2.5. Рішення Загальних зборів (Конференції) Асоціації приймаються виключно на засіданнях шляхом відкритого голосування, яке здійснюється уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування - членів Асоціації (делегатами Конференції) особисто.

Рішення Загальних зборів (Конференції) Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів Асоціації (більше половини присутніх делегатів Конференції).

Рішення Загальних зборів (Конференції) Асоціації про прийняття Статуту і внесення до нього змін, ліквідацію або реорганізацію Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального числа уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів Асоціації (більше половини обраних делегатів Конференції).

5.3. У період між засіданнями Загальних зборів (Конференції) Асоціації управління Асоціацією здійснює Правління Асоціації, яке приймає рішення з усіх питань статутної діяльності Асоціації, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів (Конференції) Асоціації.

5.3.1. Персональний склад Правління Асоціації затверджується Загальними зборами (Конференцією) Асоціації.

До складу Правління Асоціації за посадою входять:

1) Голова Асоціації;

2) голови палат Асоціації;

3) голови регіональних відділень Асоціації;

4) Виконавчий директор Асоціації.

Інші члени Правління Асоціації обираються Загальними зборами (Конференцією) Асоціації з числа уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації шляхом відкритого голосування.

Правління Асоціації формується на принципі рівного представництва: по два уповноважені представники органів місцевого самоврядування - членів Асоціації від Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, при цьому один представник від області, Автономної Республіки Крим - Голова відповідного регіонального відділення Асоціації.

З метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до складу Правління Асоціації включаються жінки, які є уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування – членів Асоціації, у кількості не менше 5 відсотків від загального складу Правління Асоціації.

До складу Правління Асоціації можуть бути обрані також керівники фахових секцій та спілок Асоціації, уповноважені представники місцевих асоціацій, які є членами Асоціації.

Правління Асоціації може припинити повноваження члена Правління Асоціації у разі неналежного виконання ним своїх повноважень.

Повноваження члена Правління Асоціації припиняються без прийняття рішення Правління Асоціації у випадках:

1) добровільної відставки члена Правління Асоціації;

2) втрати ним статусу уповноваженого представника органу місцевого самоврядування - члена Асоціації;

3) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляє;

4) втрати представницького мандату.

У разі припинення повноважень членів Правління Асоціації може включати до свого складу нових членів з дотриманням принципу рівного представництва. Рішення Правління Асоціації з цих питань підлягають затвердженню на чергових Загальних зборах (Конференції) Асоціації.

У складі Правління Асоціації може утворюватися постійна адміністративна комісія, яка попередньо розглядає питання формування органів управління Асоціації, кадрові питання, конфліктні ситуації, що виникають між членами Асоціації, та готує проекти рішень з цих питань.

5.3.2. Строк повноважень Правління Асоціації - 2 роки. Правління Асоціації здійснює свої повноваження до формування Загальними зборами (Конференцією) Асоціації нового складу.

5.3.3. Правління Асоціації здійснює такі повноваження:

1) вирішує поточні питання Асоціації;

2) виступає від імені Асоціації у відносинах з органами державної влади, юридичними і фізичними особами;

3) затверджує, за поданням Виконавчої дирекції Асоціації, кошторис витрат на черговий фінансовий рік;

4) затверджує щорічні плани роботи Правління Асоціації та Виконавчої дирекції Асоціації відповідно до Основних напрямів діяльності Асоціації, визначених Загальними зборами (Конференцією) Асоціації;

5) приймає рішення про прийом в члени Асоціації;

6) скликає Загальні збори (Конференцію) Асоціації, вносить пропозиції щодо їх порядку денного, готує проекти рішень, з питань що вносяться на обговорення;

7) забезпечує виконання рішень Загальних зборів (Конференції) Асоціації та власних рішень;

8) звітує перед Загальними зборами (Конференцією) Асоціації про свою діяльність в період між черговими Загальними зборами та подає на затвердження фінансово - господарські звіти;

9) приймає рішення про утворення і ліквідацію регіональних відділень Асоціації, Виконавчої дирекції Асоціації, затверджує положення про регіональні відділення, схвалені їх органами управління, контролює та координує їх діяльність;

10) призначає (звільняє) Виконавчого директора Асоціації;

11) обирає голів палат Асоціації;

12) утворює та ліквідує фахові секції, спілки, координаційні ради, комітети Правління Асоціації та інші робочі органи Асоціації, затверджує положення про них, обирає їх керівників;

13) розглядає пропозиції щодо додаткового фінансування конкретних заходів, програм, проектів тощо в процесі виконання бюджету Асоціації, а також питання надання благодійницької допомоги;

14) контролює фінансово-господарську діяльність Виконавчої дирекції Асоціації;

15) приймає рішення щодо ліквідації нерухомого майна та основних засобів Асоціації вартістю понад десять мінімальних заробітних плат станом на дату ліквідації;

16) розподіляє обов'язки між членами Правління Асоціації;

17) приймає рішення про заснування засобів масової інформації, навчальних, освітніх, та інших закладів, неприбуткових фондів, а також підприємств, установ та організацій в порядку передбаченому чинним законодавством.

18) затверджує опис та порядок використання символіки Асоціації;

19) затверджує положення про відзнаки Асоціації;

20) приймає рішення про нагородження відзнаками Асоціації;

21) вирішує інші питання, спрямовані на реалізацію мети та завдань Асоціації.

5.3.4. Формою роботи Правління Асоціації є його засідання, які правомочні, якщо в них бере участь більше половини його складу.

Чергові засідання Правління Асоціації проводяться один раз на три місяці. Організаційне забезпечення роботи Правління Асоціації здійснює Виконавча дирекція Асоціації.

Рішення про проведення чергового засідання Правління Асоціації із зазначенням порядку денного, дати та місця його проведення приймає Голова Асоціації, про що оголошується не пізніше як за 5 днів до дня засідання. При необхідності, у разі відсутності заперечень членів Правління Асоціації, засідання Правління Асоціації може бути скликане в коротший термін.

Проведення позачергового засідання Правління Асоціації може бути ініційоване Головою Асоціації, Виконавчою дирекцією Асоціації або не менш як 1/3 членів Правління Асоціації.

5.3.5. Рішення Правління Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління Асоціації присутніх на засіданні.

Кожний член Правління Асоціації має один голос. Допускається врахування голосів відсутніх на засіданні членів Правління Асоціації за їх письмовим підтвердженням щодо голосування “за” або “проти” запропонованого проекту рішення Правління Асоціації.

За виняткових обставин, за рішенням Голови чи Президії Асоціації, Правління Асоціації може прийняти рішення методом опитування членів Правління. У цьому випадку проект рішення розсилається членам Правління, які письмовим підтвердженням (візуванням) висловлюють свою позицію щодо запропонованого проекту рішення Правління Асоціації.

5.3.6. З метою підвищення ефективності своєї роботи Правління Асоціації може утворювати у складі Правління Асоціації комітети та обирати їх голів.

Голова Комітету Правління Асоціації здійснює такі повноваження:

1) організує діяльність комітету Правління Асоціації;

2) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади з питань, що відносяться до відання комітету Правління Асоціації;

3) веде засідання комітету Правління Асоціації та підписує прийняті комітетом рішення.

5.4. Для оперативного вирішення питань, віднесених до відання Правління Асоціації, та в межах визначених ним повноважень діє Президія Правління Асоціації у складі:

1) Голови Асоціації;

2) голів палат Асоціації;

3) голів комітетів  Правління Асоціації;

4) Виконавчого директора Асоціації.

5.5. Контроль за дотриманням статутних вимог членами Асоціації, ГоловоюАсоціації, Правлінням Асоціації та Виконавчою дирекцією Асоціації, виконанням рішень Загальних зборів (Конференції) Асоціації, а також за фінансово - господарською діяльністю Виконавчої дирекції Асоціації здійснює Ревізійна комісія Асоціації.

Ревізійна комісія Асоціації підзвітна Загальним зборам (Конференції) Асоціації.

Голова Ревізійної комісії Асоціації або за його дорученням член цієї комісії має право  брати участь у засіданнях Правління та Президії Правління Асоціації з правом дорадчого голосу.

5.5.1. Голова та члени Ревізійної комісії Асоціації обираються з числа уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів Асоціації строком на чотири роки Загальними зборами (Конференцією) Асоціації.

Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Асоціації можливе лише у разі добровільної відставки, припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування, уповноваженими представниками яких вони є, або втрати представницького мандату.

Членами Ревізійної комісії Асоціації не можуть бути уповноважені представники органів місцевого самоврядування - членів Асоціації, які входять до складу Правління Асоціації.

5.5.2. Формою роботи Ревізійної комісії Асоціації є її засідання, які правомочні, якщо в них бере участь більше половини складу Ревізійної комісії Асоціації.

Чергові засідання Ревізійної комісії Асоціації проводяться один раз на рік.

5.5.3. Рішення Ревізійної комісії Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії Асоціації, присутніх на засіданні.

Кожний член Ревізійної комісії Асоціації має один голос. Допускається врахування голосів відсутніх на засіданні членів Ревізійної комісії Асоціації за їх  письмовим підтвердженням щодо голосування “за” або “проти” запропонованого проекту рішення Ревізійної комісії Асоціації.

5.6. Асоціацію  очолює  Голова Асоціації.

5.6.1. Голова Асоціації обирається Загальними зборами (Конференцією) Асоціації строком на два роки з правом переобрання.

Повноваження Голови Асоціації припиняються достроково у випадках:

1) добровільної відставки;

2) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляє;

3) втрати представницького мандату.

Повноваження Голови Асоціації можуть бути припинені достроково зарішенням Загальних зборів (Конференції) Асоціації у випадках:

1) вчинення дій, що дискредитують або завдають шкоди Асоціації;

2) порушення вимог Статуту Асоціації.

У разі припинення повноважень Голови Асоціації, на термін до проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації, його повноваження, за рішенням Правління Асоціації, виконує один із голів палат Асоціації.

5.6.2. Головою Асоціації може бути обраний уповноважений представник органу місцевого самоврядування - члена Асоціації, не менше ніж двічі обраний міським, селищним, сільським головою.

5.6.3. Голова Асоціації здійснює свої повноваження на громадських засадах.

5.6.4. Голова Асоціації здійснює такі повноваження:

1) організує діяльність Правління Асоціації та виконання рішень Загальних зборів (Конференції) Асоціації та Правління;

2) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

3) веде засідання Правління Асоціації та Загальних зборів (Конференції) Асоціації;

4) підписує рішення Правління Асоціації та Загальних зборів (Конференції) Асоціації;

5) підписує від імені Асоціації та Правління Асоціації угоди і договори;

6) вносить на розгляд Загальних зборів (Конференції) Асоціації пропозиції щодо персонального складу Правління Асоціації.

5.6.5. У випадку, коли Голова Асоціації відсутній на засіданні або з інших причин не може головувати на засіданні Загальних зборів (Конференції), Правління або Президії Асоціації, з числа членів Правління Асоціації обирається головуючий, який веде засідання та підписує рішення відповідно Загальних зборів (Конференції), Правління, Президії Асоціації.

5.7. Голови палат Асоціації, комітетів Правління Асоціації, керівники секцій Асоціації, Голова та члени Ревізійної комісії Асоціації, керівники інших робочих органів Асоціації здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

5.8. Виконавчий директор Асоціації працює в Асоціації на постійній основі та призначається (звільняється) Правлінням Асоціації строком до п’яти років за контрактом.

Виконавчий директор підконтрольний і підзвітний Загальним зборам (Конференції), Правлінню та Президії Асоціації.

Виконавчий директор Асоціації виконує такі повноваження:

1) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

2) здійснює керівництво Виконавчою дирекцією Асоціації та виконавчими директорами регіональних відділень Асоціації, розподіляє обов'язки між працівниками Виконавчої дирекції Асоціації;

3) несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Виконавчу дирекцію Асоціації цим Статутом, а також рішеннями Загальних Зборів (Конференції) та ПравлінняАсоціації;

4) розпоряджається майном і фінансами Асоціації, є розпорядником коштів та кредитів, від імені Асоціації укладає угоди та уповноважує інших осіб на виконання цих повноважень;

5) затверджує штатний розпис Виконавчої дирекції Асоціації та посадові оклади працівників в межах коштів, передбачених на їх утримання;

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Виконавчої дирекції Асоціації та виконавчих директорів регіональних відділень Асоціації, видає накази та розпорядження, обов'язкові для працівників виконавчих дирекцій, преміює їх та накладає дисциплінарні стягнення;

7) подає на затвердження Правлінню Асоціації кошторис фінансово-господарської діяльності і річні баланси;

8) подає від імені Асоціації претензії та позови до організацій і підприємств та громадян у відповідності до чинного законодавства;

9) подає на затвердження Правління Асоціації Типове положення  про регіональне відділення Асоціації;

10) здійснює інші повноваження в межах, визначених цим Статутом та рішеннями ПравлінняАсоціації.

5.9. Виконавча дирекція Асоціації є виконавчим органом Асоціації, який утворюється для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності Асоціації, її органів управління, реалізації їх рішень, надання послуг органам місцевого самоврядування – членам Асоціації з питань, передбачених цим Статутом і чинним законодавством, у складі виконавчого директора, його заступників, та інших працівників, обов’язки яких визначаються у посадових інструкціях.

Виконавча дирекція підконтрольна і підзвітна Загальним зборам (Конференції) Асоціації та ПравліннюАсоціації.

5.9.1. Виконавча дирекція Асоціації самостійно здійснює в повному обсязі організаційну і фінансово-господарську діяльність, користується рахунками, печаткою, штампами та символікою Асоціації.

5.9.2. Виконавча дирекція Асоціації здійснює такі повноваження:

1) забезпечує поточну діяльність Асоціації відповідно до цього Статуту;

2) організовує виконання рішень органів управління Асоціації, договорів, угод та контрактів ;

3) від імені Асоціації здійснює функції власника коштів і майна Асоціації;

4) представляє Асоціацію та її органи управління у вищих, центральних і місцевих органах влади, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, підприємствах, установах, організаціях тощо;

5) проводить збір, систематизацію та аналіз пропозицій членів Асоціації щодо проблем розвитку місцевого самоврядування, порушень їх прав та інтересів, вносить  їх на розгляд відповідних органів влади та інформує членів Асоціації про вирішення цих питань;

6) готує проекти бюджету, кошторису Асоціації і забезпечує його виконання та готує звіти про фінансово-господарську діяльність;

7) розробляє проекти рішень органів управління Асоціації та готує інші матеріали на їх розгляд;

8) координує та контролює діяльність виконавчих дирекцій РВ АМУ;

9) розвиває матеріально-технічну базу Асоціації, здійснює в межах, визначених законодавством, управління підприємствами, установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Правління Асоціації;

10) здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів Асоціації та видавничу діяльність для забезпечення членів Асоціації довідковими, консультативними, методичними матеріалами;

11) надає консультативну, методологічну та організаційну допомогу членам Асоціації;

12) вивчає та розповсюджує передовий досвід ефективного здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування, організовує обмін досвідом, проводить виставки, експозиції, конференції, семінари тощо;

13) забезпечує зберігання документів Асоціації;

14) за дорученням Загальних зборів (Конференції) Асоціації, Правління Асоціації здійснює інші функції, та повноваження.

5.10. З метою забезпечення виконання завдань Асоціації з окремих напрямів та в окремих сферах діяльності, Правління Асоціації може утворювати секції, спілки та інші структурні підрозділи Асоціації, до складу яких входять представники членів Асоціації, що мають практичний досвід роботи у відповідних сферах діяльності.

Координація діяльності секцій, спілок та інших структурних підрозділів Асоціації, її інформаційне, організаційне та матеріально-технічне забезпечення покладається на Виконавчу дирекцію Асоціації.

5.11. За рішенням Правління Асоціації, можуть створюватися науково-методичні та консультативно-дорадчі органи і структури Асоціації, що діють на основі положень, які затверджуються Правлінням Асоціації.

Керівники науково-методичних та консультативно-дорадчих органів і структур Асоціації здійснюють свої повноваження на громадських засадах або приймаються на постійну роботу Виконавчим директором Асоціації.

5.12. За рішенням Правління Асоціації можуть обиратися постійні представники Асоціації в органах державної влади з числа осіб, які працювали в органах місцевого самоврядування та/або своєю діяльністю зробили значний внесок у її розвиток та розбудову місцевого самоврядування в Україні, за їх згодою.

Стаття 6. Регіональні відділення Асоціації, виконавчі дирекції регіональних відділень Асоціації

6.1. Регіональні відділення Асоціації (далі – РВ АМУ) утворюються Правлінням Асоціації в Автономній Республіці Крим та областях з метою ефективної реалізації  мети і завдань Асоціації, забезпечення узгоджувальної координації органів місцевого самоврядування та їх об'єднань щодо захисту прав та інтересів територіальних громад на регіональному рівні, реалізації рішень органів управління Асоціації за умови наявності у відповідному регіоні не менше трьох членів Асоціації.

6.2. РВ АМУ здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та положення про них, що затверджується Правлінням Асоціації.

РВ АМУ виступають на регіональному рівні від імені Асоціації, є юридичними особами, мають самостійний кошторис, печатки і штампи з найменуванням Асоціації і власним найменуванням та інші реквізити, вправі відкривати поточні рахунки в установах банків, укладати угоди, мати власне майно та майнові і немайнові права.

6.3. РВ АМУ спрямовують свою діяльність на вирішення місцевих проблем як безпосередньо, так і через органи Асоціації.

6.4. Взаємовідносини між органами управління Асоціації та РВ АМУ будуються на підставі цього Статуту і рішень Загальних зборів (Конференції) Асоціації та Правління Асоціації.

6.5. Голова РВ АМУ обирається уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування - членів  Асоціації відповідного регіону і є представником РВ АМУ в Правлінні Асоціації. Голова РВ АМУ координує та контролює спільно з виконавчою дирекцією Асоціації діяльність виконавчої дирекції відповідного РВ АМУ.

6.6. РВ АМУ здійснюють такі повноваження:

1) організовують виконання статутних завдань Асоціації на регіональному рівні . Захищають права та інтереси членів Асоціації на регіональному рівні, а також через органи управління Асоціації у вищих, та центральних органах  державної влади;

2) сприяють становленню та розвитку місцевого самоврядування в регіоні;

3) здійснюють інформаційну, аналітичну, консультативну та навчально-методичну діяльність у сфері місцевого економічного розвитку на регіональному рівні;

4) вивчають та розповсюджують передовий досвід з питань діяльності органів місцевого самоврядування;

5) організовують реалізацію рішень Асоціації та її органів управління;

6) співпрацюють з іншими РВ АМУ;

7) обирають делегатів уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації на конференцію Асоціації;

8) подають пропозиції щодо формування Правління Асоціації відповідно до принципу рівного представництва.

6.7. Контроль за діяльністю РВ АМУ здійснюється Правлінням Асоціації.

6.8. Для забезпечення виконання статутних завдань, реалізації рішень органів управління Асоціації в регіонах можуть прийматися на роботу у Виконавчу дирекцію Асоціації виконавчі директори РВ АМУ, які одночасно наділяються повноваженнями із забезпечення організаційної, фінансової, матеріально - технічної та інформаційної діяльності РВ АМУ як окремих юридичних осіб.

6.8.1. Виконавчий директор РВ АМУ приймається на роботу за поданням Голови РВ АМУ та звільняється з роботи Виконавчим директором Асоціації.

6.8.2. У разі звільнення з роботи у Виконавчій дирекції Асоціації виконавчий директор РВ АМУ втрачає повноваження із забезпечення організаційної, фінансової, матеріально - технічної та інформаційної діяльності РВ АМУ як окремих юридичних осіб.

Стаття 7. Джерела формування та правовий режим майна Асоціації

7.1. Джерелами формування майна Асоціації є:

1) вступні та членські внески;

2) цільові внески на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів (відрахування з місцевих бюджетів членів Асоціації);

3) спонсорські внески юридичних і фізичних осіб, що співпрацюють з Асоціацією;

4) добровільні пожертвування, подарунки, спадщина, безкоштовна передача об'єктів нерухомого та рухомого майна, що надходять від юридичних та фізичних осіб;

5) доходи від використання інтелектуальної власності Асоціації;

6) кошти та майно, що поступають  в порядку компенсації вартості отриманих послуг, надання яких передбачено законодавством для установ і організацій, створених органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

7) дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, благодійна (в тому числі гуманітарна) допомога від юридичних і фізичних осіб України та іноземних осіб, технічна допомога;

8) пасивні доходи, дивіденди, страхові виплати та відшкодування, а також роялті;

9) інші джерела, дозволені законодавством.

7.2. Майно та кошти Асоціації є її власністю.

7.3. У власності Асоціації можуть знаходитися будівлі, споруди, житловий і нежитловий фонд, обладнання, транспортні засоби, інвентар, майно культурно – освітнього і оздоровчого призначення, земельні ділянки, кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріально – технічного забезпечення статутної діяльності.

7.4. Майно та кошти Асоціації використовуються виключно для виконання її статутних завдань і не можуть бути спрямовані на інші цілі. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Асоціації та пов’язаних з ними осіб забороняється.

7.5. При виході  зі складу Асоціації майно і кошти, передані у власність Асоціації її членами, не повертаються.

7.6. Асоціація користується послугами фінансових установ, веде бухгалтерський облік і встановлену державну звітність, сплачує податки відповідно до чинного законодавства, формує та веде архів.

7.7. З метою виконання статутних завдань Асоціація може засновувати в установленому законом порядку підприємства, створювати заклади, установи або організації, в тому числі фонди муніципального розвитку та соціальної підтримки працівників органів місцевого самоврядування.

7.8. Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів, юридичних осіб, засновником яких вона є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальність по зобов'язаннях  Асоціації.

Стаття 8. Міжнародні зв‘язки Асоціації

8.1. Для виконання статутних завдань і рішень її органів управління Асоціація підтримує і розвиває міжнародні зв‘язки.

Основною метою здійснення Асоціацією міжнародних зв‘язків є:

1) розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, зарубіжними містами, їх асоціаціями, вивчення світового досвіду розвитку місцевого самоврядування;

2) залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури міст;

3) сприяння членам Асоціації в налагодженні міжнародних зв‘язків;

4) організація проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.

5) виконання проектів і програм за підтримки міжнародних організацій, спрямованих на зміцнення демократії і розвиток місцевого самоврядування в Україні.

8.2. З метою виконання статутних завдань Асоціація може укладати угоди про співробітництво з міжнародними та закордонними неурядовими організаціями, вступати в члени міжнародних об’єднань органів місцевого самоврядування та відкривати свої представництва за кордоном.

Стаття 9. Припинення Асоціації

9.1. Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів (Конференції) Асоціації.

9.3. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що приймає рішення про ліквідацію або за рішенням суду у випадках визначених чинним законодавством.

9.4. У разі припинення Асоціації активи Асоціації передаються іншим асоціаціям органів місцевого самоврядування чи їх добровільним об'єднанням або в доход держави.

9.5. У разі ліквідації Асоціації документи, в тому числі по особовому складу, передаються в архівні установи України.

Стаття 10. Внесення змін і доповнень до статуту Асоціації.

10.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться Загальними зборами (Конференцією) Асоціації і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному законом.